Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zsbc.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zsbc.bip.gliwice.eu

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego zsbc.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Spałek, adres poczty elektronicznej dyrekcja@zsbc.gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 694 100 602. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego zsbc.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego zsbc.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ulicy Bojkowskiej 16

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dostępne jest wejście z dziedzińca szkoły wyposażone w podjazd dla wózków. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma wind. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych na piętrze. Na parterze toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Zastosowano podjazd dla wózków od strony dziedzińca szkoły.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne).
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika sekretariatu szkoły znajdującego się w budynku Bojkowska 16, tel: 32 232-03-74, email sekretriat@zsbc.gliwice.eu
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Możliwość wjazdu na teren szkoły po wcześniejszym poinformowaniu sekretariatu w budynku Bojkowska 16, tel: 32 232-03-74, email sekretriat@zsbc.gliwice.eu
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak tłumacza języka migowego.

Budynek przy ulicy Bojkowskiej 18

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dostępne jest wejście z dziedzińca szkoły na poziomie terenu. Drzwi otwierane ręcznie.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma wind. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne).
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika sekretariatu szkoły znajdującego się w budynku Bojkowska 16, tel: 32 232-03-74, email sekretriat@zsbc.gliwice.eu
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Możliwość wjazdu na teren szkoły po wcześniejszym poinformowaniu sekretariatu w budynku Bojkowska 16, tel: 32 232-03-74, email sekretriat@zsbc.gliwice.eu
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak tłumacza języka migowego.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport_o_dostpnosci_31_03_2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBeata Spałek
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:40:14
Informację wprowadził do BIPBeata Spałek
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:40:14
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyBeata Spałek2020-08-03 06:30:21
2Modyfikacja stronyTomasz Bartel2021-02-03 13:06:44
3Modyfikacja stronyBeata Spałek2021-03-01 10:47:17
4Modyfikacja stronyBeata Spałek2021-03-01 10:49:02
5Modyfikacja stronyBeata Spałek2021-03-01 10:49:45
6Modyfikacja stronyBeata Spałek2021-03-04 10:12:56
7Modyfikacja stronyBeata Spałek2021-03-04 10:14:00
8Modyfikacja stronyBeata Spałek2021-03-25 10:59:42
9Modyfikacja stronyBeata Spałek2022-03-15 10:31:19