Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenia o naborach do jednostek
Kategoria: Ogłoszenia o naborach do jednostek

Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego

Ogłoszenie o naborze do Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych
w Gliwicach (nabór nr ZSBC/04/10/2020) - termin składania ofert -
30 listopada 2020 r.

 

Numer naboru: ZSBC/04/10/2020

Ogłoszenie o naborze

Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach ul. Bojkowska 16, zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze zastępcy głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatrudnienie planowane jest od  1 stycznia 2021 r.

 

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • zastępowanie głównego księgowego szkoły, w szczególności, w ramach wykonywania prac związanych z obsługą szkoły jako podatnika podatku od towarów i usług VAT w ramach centralizacji VAT Miasta Gliwice,
 • dysponowanie środkami finansowymi na rachunkach bankowych szkoły, zgodnie z obowiązującym prawem oraz planem finansowym jednostki,
 • kompleksowa obsługa szkoły w zakresie prowadzenia spraw kadrowych i rachuby płac pracowników jednostki oraz osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne,
 • realizacja obowiązków w imieniu pracodawcy wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, PFRON i PPK,
 • udział w tworzeniu planów finansowych, sprawozdań budżetowych i finansowych szkoły,
 • udział w tworzeniu i wdrażaniu aktów prawa wewnętrznego wraz z kontaktowaniem się z podmiotami wydającymi do nich wymagane opinie.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe t.j.: ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe (posiadanie wymaganego wykształcenia należy udokumentować kserokopią dyplomu) oraz posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 • spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) – w tym min. obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • znajomość przepisów: ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów: ustawa o systemie oświaty, ustawa – Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, Ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych,
 • znajomość przepisów ZUS oraz ustaw: o podatku chodowym od osób fizycznych i PPK,
 • znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej,
 • znajomość zasad gospodarki finansowej jednostki budżetowej i dyscypliny finansów publicznych,
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

Wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy własnej i współpracy w zespole, umiejętność pracy w sytuacjach kryzysowych.

Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca jednozmianowa w budynku szkoły, w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 16; w zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy,
 • praca wymagająca kontaktu z zatrudnionymi pracownikami szkoły, uczniami oraz interesantami z zewnątrz,
 • praca o charakterze biurowym, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
 • praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, praca przy monitorze powyżej połowy dobowej normy czasu pracy,
 • praca w stresie, z koniecznością podejmowania decyzji pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
 • życiorys zawodowy (CV),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (opublikowany w BIP pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • formularz oświadczeń (opublikowany w BIP pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (oryginały lub kopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane oraz opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)”.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego – numer naboru: ZSBC/04/10/2020” do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 15:00 :

 • w sekretariacie Zespołu Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach, ul. Bojkowska 16 (pokój 135).
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu oferty do ZSBC).

Dokumenty, które wpłyną do ZSBC w Gliwicach po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 232 03 74.

Złożone oferty nie będą odsyłane, nieodebrane oferty po 3 miesiącach od dnia naboru zostaną zniszczone.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 02 grudnia 2020 r.  Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zostali zakwalifikowani do rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie o godzinie spotkania.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

Dyrektor ZSBC w Gliwicach

Beata Spałek

Załączniki:

Oświadczenia ZSBC

Kwestionariusz osobowy